Glebe Farm Gluten Free Plain Flour (1kg)

This versatile flour makes gorgeous light pastry, and is good to thicken sauces. Add baking powder to make fabulous cakes.