Glebe Farm Gluten Free Plain Flour - (5kg)

This small sack of versatile plain flour makes gorgeous light pastry, and is good to thicken sauces. Add baking powder to make fabulous cakes.